ANBI en Kamer van Koophandel

ANBI status

Onze vereniging heeft een Anbi status. Anbi staat voor "algemeen nut beogende instelling". Een organisatie die in het ANBI logo1bezit van die status is, heeft bepaalde belastingvoordelen.
Schenkingen aan een organisatie met een anbi status kunnen door de schenker bij de aangifte inkomstenbelasting als een aftrekbare gift worden beschouwd. De status wordt op aanvraag toegekend door belastingdienst als aan bepaalde eisen wordt voldaan. De belastingdienst hanteert een aantal voorwaarden en die hebben alle te maken met publicatieplicht en openbaarmaking van een aantal gegevens. Op hieronder staan de verwijzingen naar de voorgeschreven informatie, die hiermee verband houdt.
De Historische Vereniging Oud Stede Broec ontvangt geen subsidie en is geheel afhankelijk van de jaarlijkse subsidie van haar leden. Dit geldt ook voor haar huisvesting en alle producten en diensten t.b.v. de bewoners van Stede Broec. Aan niet-leden kan hiervoor een vergoeding worden gevraagd.

ANBI gerelateerde informatie

Naam Historische Vereniging Oud Stede Broec
Internetadres www.oudstedebroec.eu
Kvk-nummer 40626046
Soort inschrijving Rechtspersoon - vereniging
Aantal leden ± 975 (eind 2017)
RSIN 8014.52.934
Bank NL 75 INGB 000 604 2352

Doelstelling

De historische vereniging 'Oud Stede Broec' stelt zich ten doel de belangstelling voor de geschiedenis in het algemeen en die in het bijzonder van Stede Broec levend te houden.

De voormalige gemeenten die in de gemeente Stede Broec zijn opgegaan, kenden en kennen een uniek streekeigen. De vereniging wil dit streekeigen beschrijven, als het kan in stand houden en vooral ook de veranderingen signaleren, in kaart brengen en in haar eigen historische perspectief plaatsen.

Taken:

 • Het uitgeven van publicaties
 • Het organiseren van tentoonstellingen, excursies, lezingen en dia- of filmavonden
 • Het verzamelen van alles wat met de historie van Stede Broec verband houdt
 • Onderzoek doen naar de geschiedenis van Stede Broec, naar het historische streekeigen zoals onder meer de zeden en gewoontes, de kleding, het taalgebruik en het landschap
 • Zorgen voor het behoud en het voortbestaan van historisch belangrijke gebouwen en objecten
 • Voorlichten en adviseren van belangstellenden
 • Enkele terugkerende activiteiten: - Een voorjaarsijeenkomst en een najaarsbijeenkomst
 • De uitgave van een jaarboek
 • De organisatie van thema-tentoonstellingen
 • Het verzamelen en archiveren van aangeboden boeken, foto's, krantenknipsels, bidprentjes, enz.

Het jaarverslag van alle activiteiten wordt elk voorjaar voorgelezen en ter vaststelling aangeboden tijdens onze ledenvergadering.
Hetzelfde geldt voor het financiële jaarverslag.
Deze verslagen zijn te vinden onder de knop "jaarverslagen en statuten".

Over ons

IMG 0015De Historische Vereniging Oud Stede Broec is een vereniging die zich ten doel stelt de geschiedenis van de drie dorpen levend te houden middels publicaties, tentoonstellingen, het jaarboek, uitgaven in de Tiny Keemanreeks en andere manieren om het publiek te bereiken.
Tevens spant de vereniging zich in om monumenten die de dorpen rijk zijn te beschermen en te behouden. Ook beschermde dorpsgezichten vallen voor de vereniging onder monumenten.

Daarnaast ondersteunt de vereniging onderzoek naar onderwerpen die de plaatselijke historie betreffen: archeologie, de geschiedenis van panden, historische gebruiken, typische streekcultuur, oorlogsgeschiedenis, familiehistorie etc. etc.

De Vereniging heeft sinds vijf jaar geleden haar onderkomen in een historisch pand aan de Zesstedenweg 227 in Stede Broec. Het pand is geschonken aan de vereniging en wordt momenteel door een aantal vrijwilligers gerenoveerd. Een groot deel van het pand is al in de oude staat gebracht. Men heeft nog één kamer en de hal voor de boeg. De restauratie/renovatie zal medio 2015 gereed zijn. Vanaf dat moment wil de vereniging het pand openstellen voor haar leden. Over de invulling van die plannen wordt nog nagedacht.

Bij het pand behoort ook een zogenaamde bouwersboet: een schuur die vroeger dienst deed als opslagplaats voor gereedschappen, maar ook een werkplaats was voor de verwerking van de producten van het land. De boet is al helemaal gerenoveerd. De bovenverdieping zal spoedig alle archeologische vondsten herbergen, terwijl in de benedenverdieping veel (oude) landbouwgereedschappen tentoongesteld zullen worden.
De tuin tenslotte is een voorbeeld van een vroegere moestuin met veel origineel historische producten.

Klik hier voor een slide show over de verbouwing.

De vereniging telt momenteel zo'n 935 leden. Veel leden zijn actief voor Oud Stede Broec: in werkgroepen, als vrijwilliger bij de tentoonstellingen, bij de renovatie van het pand en de boet, bij de opzet van deze site, als bestuursleden en indien nodig wordt op hen een beroep gedaan hand- en spandiensten te verlenen.
De vereniging opereert volledig zelfstandig: inkomsten worden gegenereerd via het ledenbestand (een lidmaatschap voor €17,00, het jaarboek gratis), via de verkoop van jaarboeken en andere uitgaven en via giften. Met enige trots kunnen we melden dat het de grootste vereniging is in Stede Broec die toch géén beroep doet op enige gemeentelijke subsidie.

Het bestuur van de vereniging telt momenteel acht leden en vergadert maandelijks op de eerste maandag van de maand in het eigen pand. Alleen in de maanden juli en augustus worden de vergaderingen belegd als er noodzaak voor is.
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter en de secretaris.

 • 1
 • 2
Geschiedenis van Stede Broec

Geschiedenis van Stede Broec

Samengesteld uit de dorpen Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek wordt de naam Broek al in de 7e eeuw genoemd in oude boeken...

G08 onderkomen obs

Adres

Pand vereniging:

Zesstedenweg 227
1613 JE te Grootbroek

Postadres

Gerard Poelwijk
Zuiderdijk 3
1611 MC Bovenkarspel
0228-518279


Social