Notulen van de algemene ledenvergadering van de Historische Vereniging Oud Stede Broec April 2014

Afmeldingen van dhr. Laan, dhr. Chris Oud, mevr. Schäpe- de Wit, dhr. A. Roobeek, dhr. F. Schooneman. dhr. B Schoutsen, mevr. Koch, dhr. V. Breed. Dhr. P. Deen

Opening
Een hartelijk welkom voor de volle zaal door de voorzitter Wim Kersten.
Mededelingen
Dank , dank, dank, aan alle vrijwilligers te beginnen met de redactie van het jaarboek dit jaar voor het laatst met de hoofdredacteur Jan Windt. Gérard van den Nieuwenhuijzen neemt het stokje over. De voorzitter pro-beerde iedereen te noemen, mocht dat niet gelukt zijn dan excuses; het waren er te veel.
Helaas zijn het er nooit genoeg. Aansluitend een oproep om leemtes op te vullen: schrijvers, fotografen, inter-viewers, archivarissen, websitemedewerkers, klussers, medewerkers voor de vele tentoonstellingen etc. etc.
Notulen van de algemene ledenvergadering 2011
Een correctie. Ton van Gulik werd bestuurslid in 1998/1999. Vanaf 2001 tot 2012 was hij secretaris van de ver-eniging. Hij was in die functie de opvolger van Tini Scholten-Keeman.
Het jaarverslag 2013/2014
De hoogtepunten voor de vereniging van het afgelopen jaar op een rijtje.
Financieel jaarverslag
Ria Botman geeft aan dat er een tekort is in de boekhouding, maar dat is terug te voeren op de uitgave van De Polder Het Grootslag... . De begroting geeft verder geen aanleiding om dit jaar de contributie te verhogen. Ver-slag van de kascontrolecommissie
Mevrouw Schäfe-de Wit was afwezig. Mevrouw Winnubst neemt haar taak over en prijst de nauwkeurigheid van de penningmeester.
Verkiezing nieuwe leden van de kascontrolecommissie
Nieuw reservelid voor de kascommissie wordt dhr. Hans Fit.
Bestuursverkiezing
Maartje Windt-Boon neemt definitief afscheid van haar bestuursfunctie, maar stelt nadrukkelijk dat ze zich wil blijven inzetten bij allerlei activiteiten met name bij tentoonstellingen. Ze was bestuurslid vanaf 2001 en veel eerder al actief lid. Organisatietalent en regelen van allerlei zaken naast het gemakkelijke contact dat ze heeft met heel veel leden van de vereniging waren haar sterkste kanten, plus natuurlijk de gave om van jan en alle-man van alles te weten.
Herkozen werden de bestuursleden Jan Ettes en Ria Botman.
Tegelijk neemt Jan Windt afscheid als hoofdredacteur van het jaarboek. Woorden schieten tekort om al zijn kwaliteiten op te noemen. De beste kwalificatie is de titel 'mister' Oud Stede Broec: hij stond aan de wieg van de vereniging, was hoofdredacteur, schrijver van artikelen en boeken, archivaris van alles wat we in beheer kregen van foto's tot pelmachines en vraagbak over van alles en iedereen.
Lida Schoenmaker en Dick Rood zetten alles poëtisch op een rijtje op een Westfriese melodie. Mooi!
Jan citeerde in een dankwoordje zijn schoonmoeder: 'Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. De tijd van gaan is nu gekomen.'
Verder moet men altijd in de gaten houden 'dat alles om een team draait'. 'Hey, bedankt!!'
Rondvraag
Sluiting van het huishoudelijk gedeelte door de voorzitter
Na de pauze een presentatie van foto's van Harry Bedijs door zoon Frank. Prachtige foto's vanaf 1946 tot on-geveer 1966 op het ritme van de ongeschreven agenda van de polder: sneeuw, de Flora, het werken op het land, de veiling, de kermis, trouwpartijen. Veel herkenning in de zaal gevoed door het commentaar van Jan Windt.
Gerard Poelwijk

Adres

Pand vereniging:

Zesstedenweg 227
1613 JE te Grootebroek

Postadres

Gerard Poelwijk
Zuiderdijk 3
1611 MC  Bovenkarspel
0228-518279

Social


©Copyright Beeldmateriaal en teksten - HV Oud Stede Broec
©Copyright website - Digital-Dreams webdesign - Alle rechten voorbehouden.

www.digital-dreams.nl