Notulen van de Algemene Ledenvergadering van de Historische Vereniging Oud Stede Broec 24 april 2015

Afmeldingen van dhr. G. Sijm en dhr. A. Roobeek
Het samenvallen met de kerkenbollenveiling in Lutjebroek zou volgend jaar voorkomen moeten worden.
Opening
Een welkom voor alle aanwezigen.
Mededelingen
Extra aandacht voor de vele vrijwilligers die onze vereniging met daad steunen en onbetaalbaar zijn. Namen noemen is gevaarlijk. We noemen toch een aantal van hen voor het nageslacht: Gérard van de Nieuwenhuijzen, het eerste jaarboek onder zijn leiding, Wiljan Bosschaart heeft zich enorme inspanningen getroost om de nieuwe website voor elkaar te krijgen, medewerkers aan het pand Zesstedenweg 227 (de bouwers Sjaak Ruitenberg, Jan Kok en Fred Weel, de schilders Joop Tamsma, Nelleke Ranzijn, Thijs Baars, Kees Kok en Jaap Klarenbeek, de tuinders in de historische moestuin Riekele en Vera Zwagerman, de technische adviseurs Ton Boon, Petra Kok, Pieter Meier, de coördinator Jan Ettes en de inrichters van de boet (boven) Frank Pennekamp en (beneden) Eef Visser) en tenslotte de manusjes van alles Dick Rood en Tim en Corry Laan.
Notulen van de algemene ledenvergadering 2013
Alles in orde. Een verduidelijking: met 'de stolp' werd P.J.Jongstraat 120 bedoeld.
Het jaarverslag 2014
De activiteiten en vele hoogtepunten van de vereniging in het afgelopen jaar op een rij.
Het financieel jaarverslag
In het jaar 2014 draaide de vereniging met verlies. Dat is vooral te wijten aan de verliezen die we lijden bij de organisatie van tentoonstellingen, aan het feit dat de drukkosten van het jaarboek omhoog gingen en aan de uitgave van het boekje 'De grote brand van Lutjebroek' waarvan nog niet alle boekjes zijn verkocht.
Het bestuur stelt voor om de (in 2013) aangekondigde en aangenomen contributieverhoging van 17 euro naar 18,50 euro door te voeren met daaraan gekoppeld het voorstel om het jaar daarop de contributie nogmaals te verhogen naar 20 euro. Even lijkt het er op dat alle aanwezigen akkoord gaan met een onmiddellijke verhoging naar 20 euro.
Een korte discussie waarin verwijzingen naar de agenda en de vraag of men zomaar een contributieverhoging kan doorvoeren zonder dat dit op de agenda staat. Daarna wordt besloten het eerste voorstel te handhaven. Een verhoging van €1,50 in 2016 en een voorstel tot verhoging van nog eens €1,50 op de agenda van de Algemene Ledenvergadering 2016.
Een vraag nog naar de grootte van de buffer (€26.000). Die gaan we hard nodig hebben nu het pand Z227 klaar is en de kosten van de aanleg van de verwarming en de bijkomende vaste lasten in beeld komen. Bovendien stelt zo'n buffer de vereniging in staat om uitgaven als 'De Polder...' en 'De grote brand ...' vóór te financieren.
Verslag van de kascontrolecommissie
De kascommissie (mevr. Pauline Winnubst en dhr. Hans Fit) is tevreden. Mevrouw Winnubst wordt bedankt met een attentie en de nieuwe commissie gaat verder onder leiding van dhr. Hans Fit. Mevr. Annie Ruiter wordt benoemd tot lid en als reservelid wordt mevr. Vera Zwagerman aangesteld.
Bestuursverkiezing
Dirk Rood en Gerard Poelwijk treden af en worden opnieuw gekozen voor de komende drie jaar.
Nieuw gekozen bestuursleden zijn mevr. Tine Eggers en dhr. Rien Broersen.
Corry Laan heeft aangegeven definitief af te treden als bestuurslid. Wel wil ze zich blijven inzetten als vrijwilliger voor de jaarboekgroep en stelt zij zich nadrukkelijk beschikbaar om mee te draaien bij tentoonstellingen.
Ze was bestuurslid vanaf 2008, maar vanaf ongeveer 2005 al heel actief lid. Het bestuur gaat haar enorm missen, omdat ze zoveel werk naar zich toetrok en al dat werk ook tot in de puntjes verzorgde: koffiezetten, een traktatie bij die koffie, het geregelde onderhoud aan het pand, de finishing touch bij de inrichting, redactrice bij de jaarboekploeg, het voorbereiden van de tentoonstellingen (foto's maken, vergroten en kopiëren, de opstelling nog en nalopen), de organisatie van de Ledenvergadering en de najaarsbijeenkomsten ............................ze regelde, dacht mee en vooruit.
Kunstschilderen, lezen, fietsen en reizen en alles wat het leven aangenaam maakt is haar voorland. Een boekenbon en de bloemen zijn voor haar.
Rondvraag
Jan Deen merkt op dat de statuten de gang van zaken moeten regelen bij zaken als contributieverhoging. Mijnheer Elbertsen (een nieuw lid) deelt die mening. . Waarvan akte
Mevrouw Buisman heeft aanvullingen bij een artikel in het jaarboek. Jan Windt ontfermt zich daarover.
Het bestuur telt in de nieuwe samenstelling acht leden. Dat kan stemproblemen op leveren. Klopt, maar er zit een negende lid in de wachtkamer.
Frank Pennekamp doet een oproep. Kunstproducten van Stede Broecers is een item op de Open Monumentendagen. Meldt u aan.
Vera Zwagerman vraagt wanneer het pand wordt opengesteld. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Het pand moet helemaal af zijn.
Sluiting van het huishoudelijk deel van de vergadering

Na de pauze volgde een presentatie van mevr. Marianne Buysman: Pittige moide en stoere joos
Een overzicht van de geschiedenis van Nederland en van Westfriesland in het bijzonder en de rol die de 'gewone' burger in die geschiedenis speelde. Anderhalf uur de aandacht vasthouden van een zaal is een prestatie. Verrassend dat de presentatie duidelijk ook aanpassingen kende aan de omstandigheden rond Stede Broec en naar de actuele situatie. Knap.

Gerard Poelwijk

Adres

Pand vereniging:

Zesstedenweg 227
1613 JE te Grootebroek

Postadres

Gerard Poelwijk
Zuiderdijk 3
1611 MC  Bovenkarspel
0228-518279

Social


©Copyright Beeldmateriaal en teksten - HV Oud Stede Broec
©Copyright website - Digital-Dreams webdesign - Alle rechten voorbehouden.

www.digital-dreams.nl