Jaarverslag 2013/2014

Het jaarboek 2013 ligt bij u thuis; dat vormt het slot van het oude verenigingsjaar en is tegelijk de opmaat voor het nieuwe jaar.
Na onze krachttoer met de tentoonstelling op de Flora van 2013 zijn er door leden van onze vereniging tal van activiteiten ontplooid en tentoonstellingen georganiseerd, initiatieven genomen en nieuwe vondsten gedaan.
Bijvoorbeeld de tentoonstelling in het gemeentehuis met een eerste fotopresentatie van middenstanders in de dorpen, of de deelname aan de waterweken georganiseerd rond de kolk, natuurlijk ook de inzet bij een geweldige (maar verregende) monumentendag met vervoer per koets tussen de monumenten. Tevens was er een druk bezochte najaarsbijeenkomst met een boeiende presentatie door Tjalling James over de ruilverkaveling van de oude polder.
Daarnaast is het bestuur van de vereniging de initiatiefnemer en aanjager van de festiviteiten rond 650 jaar Stede Broec. We waren als side-kick aanwezig op de zomeravonden die gemeente organiseerde en stroomlijnden mede de plannen rond het feestelijke jaar.
2014 begon met een tentoonstelling van de 650 jaar in kaartmateriaal en historische gebeurtenissen in vogelvlucht tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente.
Een tweede fraaie tentoonstelling in het winkelcentrum Streekhof betrof het fotomateriaal van 'De Middenstand' en andere onderwerpen die speelden in de drie dorpen vastgelegd op talloze foto's. Een groot succes getuige de reacties en de vele inschrijvingen van mensen die lid wilden worden van een zo actieve vereniging. Een geweldige ervaring voor de winkeliers, voor het winkelend publiek en voor onze vereniging. Sinds die tentoonstelling staat de teller van het ledental op 915. We zijn de grootste vereniging van Stede Broec en hoeven niet gesubsidieerd te worden. Ook de laatste keer dat de lente begon in Bovenkarspel was onze vereniging vertegenwoordigd met historisch materiaal.
Verder onderhoudt het bestuur een goed contact met de gemeente over de koers die zij wil varen waar het monumenten betreft. Niet alles is even goed gegaan, maar de wil is er. Bovendien hebben we pogingen ondernomen de visie van de Erfgoedcommissie en het beleid van de gemeente op één lijn te brengen. Helaas is dat niet gelukt, hoewel een aantal leden van de Commissie bereid is hun expertise ten dienste van een nieuw te benoemen commissie te stellen.
Eindelijk ging ook een lang gekoesterde wens in vervulling: de eerste informatiebordjes werden geplaatst bij een drietal archeologische monumenten. We willen ons inspannen om veel (zo niet alle) gemeentelijke en rijksmonumenten van verklarende bordjes te voorzien, bovendien lijkt het ons al heel lang gewenst én nodig sommige plaatsen in de dorpen aan te wijzen als 'beschermd dorpsgezicht'.
De herdruk van 'De Polder Het Grootslag op zijn best' werd een groot succes.
De werkzaamheden aan ons pand vorderen langzaam, maar gestaag. Het resultaat is prachtig. De schuur wordt nu geschilderd en gewit en kan bijna worden ingericht. Op één kamer na is het huis gerestaureerd. De bedoeling is dat straks al onze besprekingen en die van de werkgroepen daar gaan plaatsvinden. We denken bovendien aan een openstelling van een dagdeel in de maand. Verder is er een nieuwe computer aangeschaft plus printer zodat we van alle moderne gemakken zijn voorzien.
Ons visitekaartje, de website, is aan vervanging toe. We proberen dat zelf met twee experts, maar snel gaat het niet. Mocht het ons lukken dan wordt het een fraai, modern en interactief communicatiemiddel van het bestuur naar de leden en andere belangstellenden maar ook andersom is dan communicatie mogelijk.
Rest me nog melding te maken van de officiële ingebruikstelling van een herstelde haardplaat en de vondst van een klein beeldje (een kindeke in een kribbe) bij de aanleg van een drietal parkeerplaatsen achter ons huis aan de Zesstedenweg 227. Beschrijvingen en foto's van het voorwerp komen zeker een keer in net zo'n mooi, fijn, dik en lezenswaard jaarboek terecht als u dit jaar in uw brievenbus vond.

Gerard Poelwijk
secretaris van de Historische Vereniging Oud Stede Broec

Jaarverslag 2014/2015

Historische Vereniging Oud Stede Broec
Jaarverslag 2014/2015

In 2014, het tweeëntwintigste jaar dat onze vereniging bestaat, heeft Oud Stede Broec meer dan eens van zich doen spreken. Wat hier volgt is al een behoorlijke opsomming doch als u bedenkt dat dit allemaal gerealiseerd werd door vrijwilligers die er veel tijd en energie in staken wordt de lijst indrukwekkend.
Allereerst stond de vereniging aan de wieg van de feestelijkheden ter gelegenheid van het 650ste jaar der stadsrechten van Stede Broec en bovendien droeg de vereniging het hele jaar haar steentjes bij.
Achteraf kunnen we zeggen dat het een prachtig lint van kleine en grote evenementen opleverde binnen de gemeentelijke grenzen. Oud Stede Broec nam een aantal tentoonstellingen voor haar rekening: één bij de plechtige opening van het jaar met de voorlezing van een aantal bepalingen uit het oorspronkelijke document, een tweede tentoonstelling die vier dagen lang het winkelcentrum vulde met veel groepjes pratende mensen bij de foto's van de Middenstand en de geschiedenis van Stede Broec, een derde, bescheiden, tentoonstelling werd opgezet ter gelegenheid van de kleine Flora in het Verenigingsgebouw, een mooi initiatief dat een lange traditie in ere hield.
Daarnaast hebben diverse leden zich ingespannen om de historische fietsroute te realiseren: een heel project dat 30 locaties van de dorpen met elkaar verbindt en bovendien verbanden legt met het verleden. Grote kans dat de route permanent wordt in elk geval blijft hij dit jaar nog bestaan.
Naast deze inspanningen waren er ook de gewone zaken die onze aandacht opeisten: de algemene ledenvergadering in april, de Pinkstertentoonstelling op het gemeentehuis, onze stand en de stoomlocomotief op de havenkade tijdens de waterweken op 2 augustus de dag van de stadsrechten. In september was er de fototentoonstelling in gebouw Pampus met veel nieuw fotomateriaal dat enorm veel publiek trok tijdens de open Monumentendag, waar Broekerhaven leek te herleven en veranderde in een haven met schuiten en schuitjes in de binnen- en buitenhaven en waar grote en kleine kaai een reuring kende alsof de haven weer functioneerde als vroeger. In huize Nicolaas werd nog een lang lopende tentoonstelling ingericht over allerlei uiteenlopende onderwerpen, ook die werd druk bezocht. Verder was er de najaarsbijeenkomst waar Aris Bouwens voor een overvolle zaal het leven van vroeger schetste met humor en nostalgie.
Het Westfries genootschap koos voor haar jaarvergadering locatie Bovenkarspel en Frank Pennekamp verzorgde namens de vereniging een diapresentatie over de préhistorie in onze omgeving.
Daarnaast maakte de vereniging de uitgave van het boekje over "De grote brand in Lutjebroek in 1763" van Peter Ruitenberg mogelijk. De verkoop ervan verliep zeer succesvol; ook de tweede druk is bijna uitverkocht.
Heel veel uren werden er gestoken in het werk aan de nieuwe website en, u moet hem eens aanklikken, hij is bijna volledig en ziet er prachtig uit.
Verder nadert de restauratie van ons pand aan de Zesstedenweg haar voltooiing; de laatste kamer is bijna helemaal opgeknapt en ook de gang krijgt zijn beurt. Het laatste wat nog staat te gebeuren is de overkapping voor de schuit en de verwarming in de schuur waar Frank Pennekamp boven zijn domicilie heeft voor alles wat met archeologie te maken heeft en waar Eef Visser de benedenverdieping gaat inrichten met oude gereedschappen.
Een belangrijke activiteit is verder nog het contact met de gemeente over monumentenzaken. Twee weken geleden is afgesproken dat we een tweetal vergaderingen per jaar beleggen met de wethouder over zaken die raken aan het erfgoed binnen de gemeente. Daarbij komen onderwerpen aan de orde als: de stolp in Lutjebroek, de platanen achter het oude gemeentehuis, de plannen rond de veilingterreinen, beeldbepalende dorpsgezichten en het plaatsen van monumentenbordjes. Vertegenwoordigers van de Vereniging nemen bovendien plaats in de Regionale Erfgoedcommissie indien plaatselijke onderwerpen aan bod komen.
Tenslotte is er een werkgroep die kop en staart van ons verenigingsjaar markeert met het product van hun inspanningen: de jaarboekwerkgroep is er, nu onder leiding van Gérard van de Nieuwenhuijzen, weer in geslaagd een lijvig en zeer leesbaar jaarboek uit te geven. Rond de 940 leden van de vereniging keken er reeds reikhalzend naar uit; het ligt nu thuis, werd al doorgebladerd en wordt ongetwijfeld uitgespeld in dit nieuwe verenigingsjaar.

Gerard Poelwijk
Secretaris van de Historische Oud Stede Broec

Jaarverslagen en statuten

Statuten van de vereniging Oud Stede Broec (pdf)

Jaarverslagen

Jaarverslag 2020/2021

Jaarverslag 2019-2020

Jaarverslag 2018/2019

Jaarverslag 2017/2018

Jaarverslag 2016/2017

Jaarverslag 2014/2015

Jaarverslag 2013/2014

Financiële jaarverslagen

Financieel jaarverslag 2021 (pdf)

Financieel jaarverslag 2020 (pdf)

Financieel jaarverslag 2019 (pdf)

Financieel jaarverslag 2018 (pdf)

Financieel jaarverslag 2017 (pdf)

Financieel jaarverslag 2015 (pdf)

Financiëel jaarverslag 2014 (pdf)

Financiëel jaarverslag 2013 (pdf)

Notulen ledenvergadering

Concept notulen Algemene ledenvergadering april 2019

Jaarverslag 2016-2017

Historische Vereniging Oud Stede Broec - Jaarverslag 2016/2017

Het was even spannend; het jaarboek werd tien dagen geleden pas afgeleverd. Dankzij een grote groep vrijwilligers die vorige week woensdag gestroomlijnd aan het werk ging, konden de stickers op de enveloppen, de uitnodigingen in het boek, het boek in de envelop en de doos in. Andere vrijwilligers haalden de dozen op en de meeste jaarboeken werden woensdagavond of donderdagmorgen al bezorgd. Een hele prestatie en een grote opluchting, want de uitnodiging kwam op tijd bij de leden terecht. Het boek ziet er weer prima uit, gevarieerde onderwerpen, mooie foto’s, voor het lezen had ik nog niet echt tijd.

24 jaar oud is de Vereniging alweer en zij bloeit als nooit tevoren: ze is actief in de weer met de Pr-afdeling, laat zich zien door middel van tentoonstellingen en manifesteert zich door allerlei andere activiteiten.

De tentoonstellingen waren weer prima verzorgd en heel divers.
De pinkstertentoonstelling met als onderwerp: ‘ Oud naast nieuw ‘ werd goed bezocht; een niet eens zo nauwgezette telling leverde een aantal van ruim 800 bezoekers op.
De expositie in Pampus ter gelegenheid van de Waterweek was eveneens een succes ‘Broekerhaven van toen in al haar facetten’; mét het prachtige weer is het Broekerhaven van nu nog steeds een plaatje dat gezien mag worden en een locatie die meer benut zou moeten worden.
In het Postkantoor waren we medeorganisator van een themadag ‘De polder Het Grootslag en de strijd tegen het water’. Ook hier grote drukte bij de diverse lezingen en veel gesprekken over en herinneringen bij de foto’s van de tentoonstelling.
Onze vereniging zet zich natuurlijk elk jaar uitgenodigd door Frank Pennekamp ook met enthousiasme in tijdens de Open Monumentendagen. Dit jaar was het thema Iconen en Symbolen en het werd, alweer vanwege het fantastische weer, een mooie dag in de Johannes de Doper met talloze iconen en symbolen, in het Weeshuis, op de toren van de ‘oude kerk’, in en om ons huis aan de Zesstedenweg en op/in/rond de Molen Ceres waar veel mensen even bleven hangen om de dag af te sluiten.
Een laatste, zeer bescheiden tentoonstelling, zetten we op ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester Goldschmeding; haar ambtsperiode in beeld. Onze voorzitter werd o.a. uitgenodigd om haar toe te spreken op haar afscheidsfeest
.
Bij andere activiteiten manifesteerde de vereniging zich eveneens nadrukkelijk.
Voor het eerst was Oud Stede Broec nauw betrokken bij de Overhaal: een historisch, industrieel apparaat, uniek in Nederland. De werkgroep onder leiding van Frans Cornelisz opereerde als een geoliede machine en sloot het jaar tevreden af. Tevreden over de belangstelling, over de samenwerking en, niet het minste, tevreden ook over de opbrengst die ten goede komt aan de kas van onze vereniging. Het enthousiasme wordt weerspiegeld in de plannen om de openingstijden uit te breiden: voortaan is de openingsperiode verruimd van 15 april tot 15 oktober.
Ons pand Zesstedenweg 227 werd in oktober een locatie die gebruikt werd ten behoeve van enige lessen gegeven door de Blauwe Schuit uit Hoorn. Gedurende twee dagen gaven docenten van de Blauwe Schuit heemkundelessen aan leerlingen van het Martinus College. Een passende plaats voor dit soort lessen, men komt graag weer.

Ons onderkomen is natuurlijk een verhaal apart. In 2016 was het eindelijk klaar en in november kon het feestelijk geopend worden. Zeventig genodigden maakten de officiële opening mee en onder leiding van ceremoniemeester Jan Ettes werd het een bijzondere middag: met speeches van voorzitter Wim Kersten, met werkbesprekingen van de initiatiefnemer Cor Kok en de bouwmeester Sjaak Ruitenberg, een bespiegeling van Peter Ruitenberg en hartelijke woorden van wethouder Bart Nootebos. Natuurlijk was er ook een goed verzorgde catering. Het enige nadeel was de gure najaarswind, maar toen het doek eenmaal was gezakt, kon men naar binnen en werd het naast een waardige ook een behaaglijke middag.
Sindsdien is er vanaf zaterdag 3 december op de eerste zaterdag van de maand een openstelling van huis, bouwersboet, oudheidskamer en tuin. Van 10.00 tot 12.00 uur lopen mensen binnen om te bezichtigen, voor een kopje koffie, voor een gesprek, het zijn vaak gezellige uurtjes in en om het pand.

Het is een goede zaak dat de vereniging met de wethouder tweemaal in het jaar overlegt over zaken die ook Oud Stede Broec aangaan. Op deze manier houden we de vinger aan de pols en mogen we meedenken over mogelijke oplossingen. Recente voorbeelden zijn de vragen rondom het laatste houten huis van Lutjebroek en de plannen die er bestonden rond de Driesprong. Ook de plannen met betrekking tot het CNB-terrein hadden dit jaar onze aandacht net als de voortgang van de verbouw van de remisewoningen.

Op de mooiste dag van de maand juni afgelopen jaar nodigde de vereniging talloze vrijwilligers uit voor een schuitentocht door Stede Broec. Het was alweer jaren geleden dat vrijwilligers en bestuur (óók vrijwilligers) zichzelf trakteerden op een gezellig uitje. Jos Ligthart regelde de tocht in samenspraak met de organisatie van De Paus. Stede Broec vanaf het water is vergelijkbaar met het lezen van een tiental jaarboeken; zeker als er zoveel kennis aan boord meevaart.

De najaarsvergadering werd druk bezocht. Achteraf jammer dat het ‘beleven van de geschiedenis’ achterwege bleef. We hadden ons er meer van voorgesteld. Joop van Diepen heeft straks iets goed te maken.

Ook in het afgelopen jaar kwam de vereniging met enige regelmaat in het nieuws. Een recent voorbeeld is de mooie reportage in het NHD met Klaas Neuvel en Rien Broerse over de komende tentoonstelling ‘gezinnen uit Stede Broec’. Het enthousiasme van de twee organisatoren is groot evenals het aantal foto’s van de gezinnen. Zeker 600 foto’s zijn straks te bewonderen in het Streekhof als de Vereniging haar 25-jarig jubileum viert.
Het geweldige aantal foto’s dat de vereniging nu bezit moet nodig geordend worden. We hebben daarom een nieuwe groep vrijwilligers aan het werk die de ruim 25.000 foto’s gaat ordenen en toegankelijk wil maken voor het publiek. Een heidens en uitdagend karwei dat binnenkort wordt opgestart en te volgen is op de site.
Al het nieuwe en het oude nieuws is bovendien prachtig te volgen op die geweldige site van Oud Stede Broec; de beheerder Rob Beemster maakte er een meesterwerkje van. Veel mensen kijken en genieten en reageren; op facebook krijgen de items talloze ‘likes’. We zijn er apetrots op.
Gelukkig hoeven we niet altijd de computer mee te nemen naar/in het zonnetje van de komende maanden; het jaarboek ligt klaar, op tijd geland en (meer dan waarschijnlijk) weer zeer lezenswaard.

Gerard Poelwijk

Jaarverslag 2017/2018

Aan het slot van het vijfentwintigste jaar van onze vereniging werd natuurlijk het even oude jaarboek overhandigd bij de voordeur. De verbaasde, blijde en nieuwsgierige reacties bewezen dat het al vele jaren een gewild item is; gevarieerd, interessant, heel plaatselijk en vaak dicht bij huis. Zeker op zo’n dag dat ik voor het eerst een wijk liep; winderig, regenachtig en gewoon koud, waren de reacties enthousiast, men wilde snel naar binnen, lekker met een mooi boek op de bank.

Natuurlijk manifesteerde de vereniging zich in dit jubileumjaar op de vertrouwde momenten en bij de geëikte gelegenheden.

De Overhaal bijvoorbeeld was voor het tweede jaar een vol halfjaar in bedrijf. De groep onder de bezielende leiding van Frans Cornelisz zorgt ervoor dat het apparaat op rolletjes blijft lopen, haalt soms de nieuwspagina met bijvoorbeeld een overgehaald bruidspaar en blijft up to date; er is een nieuw informatiebord en de gegevens rond het monument zijn zelfs te beluisteren op de telefoon in drie verschillende talen. Het nieuwe seizoen is inmiddels weer gestart, burgemeester Wortelboer opende het seizoen door de vlag van Stede Broec te hijsen.

De website met facebook kent door het originele en iedere week bijna nieuwe aanbod grote populariteit. De volgers blijven trouw ‘liken’ en reageren immer enthousiast op de foto’s en filmpjes.
Vorig jaar al is er een groep vrijwilligers aan de slag gegaan om een beeldbank op te zetten. Het resultaat is ook via de site te volgen. Er staan veel foto’s op de bank bijvoorbeeld de foto’s van de grote gezinnen en de foto’s van de middenstanders in de dorpen.

De open dagen, op de eerste zaterdagen van elke maand, van ons pand aan de Zesstedenweg zijn eveneens een succes. In eerste instantie kwamen er vooral veel mensen die interesse toonden voor het huis en de schuur, nu in dit latere stadium zijn er velen die een praatje komen maken, zaken aanbieden, boeken willen kopen etc.. In de loop van volgend jaar willen we ook mensen gaan uitnodigen die, over vooraf bepaalde onderwerpen, zaken zouden kunnen vertellen over vroeger.
Het pand is nagenoeg af. Dit jaar besteedden we nog veel aandacht aan de zolder waar we het archief inrichten en een leeszaal maken voor diegenen die het archief willen raadplegen. De toegankelijkheid van dat archief is nog niet wat we voor ogen hebben, maar er wordt aan gewerkt.
Voor huis, oudheidskamer en boet worden er met enige regelmaat met groepen afspraken gemaakt. Men wil een rondleiding met de boeiende verhalen van Frank, Eef, Wim en Jan. Anderhalf uur is voor die sprekers een makkie en vaak niet genoeg. De luisteraars zijn altijd meer dan tevreden.
De tuin die het geheel compleet maakt, nu zelfs met een heuse poldermolen, is ieder seizoen weer een plaatje dankzij de inspanningen van Riekele Zwagerman en zijn vrouw.

De pinkstertentoonstelling met de foto’s van hoe het was en hoe het geworden is, werd druk bezocht. Net als de Open Monumentendag die perfect was georganiseerd. Loeiende koetjes midden
in het dorp en de openstelling van de boerderij, foto’s van oude boerderijen in de kerk, aandacht voor het gemaalcomplex op de Zuiderdijk en de officiële onthulling van het informatiebord op een plek waar ooit eeuwenlang de waterhuishouding in het Grootslag geregeld werd; het prachtige weer zorgde voor een ontspannen dag voor talloze bezoekers.

Ons tweejaarlijkse overleg met de gemeente levert eveneens mooie momenten op. Dit jaar bijvoorbeeld was er de finishing touch aan de remisewoningen; het resultaat mag er zijn. Verder heeft de regionale erfgoedcommissie een positief advies gegeven op ons verzoek om in ieder geval de gevel van het CNB-gebouw te mogen behouden. Men ging zelfs verder en was ook geïnteresseerd in de constructie van de twee grote hallen. De volgende stappen zijn aan de gemeente.
Daarnaast hebben we ons sterk gemaakt om de Broekerhaven als een beschermd dorpsgezicht te mogen aanmerken. Het nieuwe College gaat zich daar waarschijnlijk over buigen. Wat wel al gerealiseerd is, is het zichtbaar maken van de historische kademuur.
Verder vroegen we aandacht voor de monumentale graven op de kerkhoven van onze gemeente en het lijkt belangrijk om de lijst met monumentale bomen aan te vullen en vooral de criteria voor die bomenlijst aan te scherpen.
Wat zorgen baart, is de verdwijning en de beschadiging van een tiental borden van de fietsroute. We proberen, met de gemeente, de borden vandalismebestendig te maken maar de realiteit is dat ze telkenmale worden vernield.

In de loop van het jaar hebben we met veel plezier gewerkt aan twee boekprojecten. Een ervan liep al een tijdje, maar kreeg dit jaar een nieuwe impuls. De inhoud en de vormgeving van het boek ‘De Middenstand op zijn best’ klopte ineens en we gaven ons fiat voor de uitgave.
Het tweede project betrof een verzoek van Ad de Wit om een manuscript te beoordelen van een, inmiddels gestorven, voorlichter in de bollensector; Joh. Schouw. Om de inhoud, de stijl en vooral ook om de informatie rond het oude ambacht oordeelden wij positief en zetten de boel in gang om het boekje uitgegeven te krijgen. We kregen een financieel steuntje in de rug van het Gilde Oostelijk Westfriesland en ook Drukkerij het Venhuis droeg een steentje bij. Het is inmiddels gedrukt, een mooi menselijk boekje, een ode aan het oude vak en de ontwikkeling van de thuisbroeierij. Het eerste exemplaar is eind maart uitgereikt en Bruna kan de vraag bijna niet aan.

De klap op de vuurpijl van het jubileumjaar was natuurlijk de fototentoonstelling van de gezinnen in het winkelcentrum. Een week lang gonsde het in het Streekhof met als middelpunt de tafel met onze vrijwilligers die de complimenten rond dit evenement in ontvangst mochten nemen. Het succes werd later nog eens duidelijk toen we de balans opmaakten: er werden rond de zeventig nieuwe leden ingeschreven, er waren een kleine honderdvijftig boeken van de Middenstand verkocht en we lazen en hoorden talrijke complimenten aan het adres van alle vrijwilligers van onze vereniging die al deze activiteiten mogelijk maakten. Het bestuur is enorm trots dat het zo’n vereniging mag leiden.
Een mooi cadeau voor enorm veel leden tenslotte was de dubbele voorstelling van de groep KaaBee in de Paus. We hebben genoten van die feestelijke afsluiting en ik persoonlijk vond het mooi om te horen dat het Westfries naast de gein en de dubbele bodems ook een taal kan zijn met poëtische zeggingskracht kan zijn waarin en waarmee soms meer kan worden uitgedrukt dan ik verwachtte.

Alles bij elkaar een geweldig jubileumjaar, dat als vanouds bekroond werd met een mooi jaarboek.

Gerard Poelwijk

 

Geschiedenis van Stede Broec

Geschiedenis van Stede Broec

Samengesteld uit de dorpen Bovenkarspel, Grootebroek en Lutjebroek wordt de naam Broek al in de 7e eeuw genoemd in oude boeken...

G08 onderkomen obs

Adres

Pand vereniging:

Zesstedenweg 227
1613 JE te Grootbroek

Postadres

Gerard Poelwijk
Zuiderdijk 3
1611 MC Bovenkarspel
0228-518279


Social